Het goede doel

De Stichting Letters van Utrecht richt zich op de lange termijn ‘for the benefit of future people’ en opereert zonder winstoogmerk. Een deel van de opbrengst en alle winst zal worden geschonken aan goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving.

logo Het Begint Met Taal 20182017 Het Begint met Taal is het landelijk platform voor taalcoaching aan anderstaligen. Men vindt belangrijk dat deze de kans krijgen om mee te doen in onze samenleving. Voor zo’n 600.000 anderstaligen in Nederland is dat lastig, omdat ze de taal (nog) niet goed spreken. Het Begint Met Taal ondersteunt ruim 170 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Zij verspreiden kennis, materialen en zetten taalcoaching landelijk op de kaart bij verschillende samenwerkingspartners. Zodat elke week weer 11.000 vrijwilligers in gesprek gaan met 22.000 anderstaligen over het dagelijks (samen)leven. Met het gift van De Letters van Utrecht 2017 verbindt Het Begint met Taal nog meer mensen met letters, taal en elkaar. Zij financieren hiermee namelijk een aantal webinars over taalcoaching aan taalvrijwilligers. Dankzij die webinars weten de taalvrijwilligers nóg beter hoe ze effectief taalcoaching kunnen geven aan anderstaligen. Zodat deelnemers in de praktijk minder drempels ervaren om met mensen in gesprek te gaan, op straat, op het schoolplein of bij de dokter. Daar plukken anderstaligen, taalvrijwilligers, gemeenten en de hele maatschappij de vruchten van!
 
 
 
 
 
 

2016 Gilde Utrecht Samenspraak
In 2016 (jan t/m dec) ondersteunen de Letters van Utrecht het project Samenspraak van Gilde Utrecht. Onder de naam Samenspraak hebben Gildevrijwilligers geconverseerd met anderstaligen, in een informele situatie bij de deelnemer of de vrijwilliger thuis en meestal individueel. Ook deze activiteit is bedoeld om de deelnemers extra gelegenheid te bieden hun spreek- en luistervaardigheden in de Nederlandse taal te ontwikkelen en om hen met elkaar en met de Nederlandse samenleving in contact te brengen. Samenspraak is gestart door Gilde Nederland ruim 15 jaar geleden. Meerdere Gildes in heel Nederland hebben gekozen dat in hun aanbod op te nemen. Het project kent verder geen centrale aansturing. Gilde Utrecht doet dit nu vanaf het begin en heeft naar schattig zo’n 1000 mensen ondersteund met hun taalverwerving van de Nederlandse taal. In 2015 zetten zich 83 vrijwilligers hiervoor in en 95 deelnemers hebben hiervan gebruik gemaakt. De vrijwilligers hadden een tijdsbesteding van gemiddeld vier uur per week, gedurende gemiddeld 40 weken van het jaar. Op jaarbasis levert dat tussen de 10.000 en 15.000 uren op. De deelnemers zijn afkomstig uit veel verschillende landen, in 2014 zelfs 44. In 2016 gaat het project Samenspraak door, de aanmelding door cursisten is hoog en de instroom aan nieuwe vrijwilligers is stabiel.
 
 
 
 
 
 

2014/2015 Taal doet meer logo

In het derde jaar (juni 2014 t/m mei 2015) en in de periode juni 2015 t/m december 2015 is het goede doel de Stichting Taal doet meer. Taal doet meer zorgt er met meer dan 300 vrijwilligers per jaar voor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een rode draad in hun werk. Taal is nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Vrijwillige taalcoaches bieden taalcoaching en activering aan mannen en vrouwen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Onze vrijwillige mentoren en huiswerkbegeleiders ondersteunen risicoleerlingen op de middelbare school. Zij krijgen een extra steun in de rug om een goede start te maken in de brugklas en bij het maken van huiswerk. Het werk levert alle betrokkenen wat op: cursisten leren de taal en de samenleving kennen. Scholieren presteren beter op school. Vrijwilligers verbreden hun blikveld, ontwikkelen hun sociale vaardigheden en dragen bij aan begrip en samenhang binnen de Utrechtse samenleving. De bijdrage van de Letters van Utrecht (voor iedere week tenminste 10 Euro, dwz 520 Euro) gaat Taal doet meer voor dit werk gebruiken, bijv. om tien uitjes mogelijk te maken: vrijwillige mentoren begeleiden brugklassers die gemotiveerd zijn om te leren, maar in omstandigheden leven, die dit belemmeren. Doordat er thuis geen Nederlands wordt gesproken en de Nederlandse taalvaardigheid van ouders beperkt is, kunnen ouders hun kinderen weinig ondersteunen. Vrijwillige mentoren ondersteunen bij huiswerk, helpen jongeren bij het ‘leren leren’ en gaan met jongeren op stap om hun leefwereld te vergroten. Uitjes gaan bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer of een museum. Een uitje kost gemiddeld ongeveer € 50,- .Vrijwillige mentoren die de kosten hiervan niet zelf kunnen dragen, declareren dit bij Taal doet meer.

 
 
 
 
 
 

2013/2014Stichting Leergeld Utrecht

Voor het tweede jaar (juni 2013 t/m mei 2014) is het goede doel de Stichting Leergeld Utrecht. Deze heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Met de steun van de Letters van Utrecht wil de Stichting Leergeld rond kerst tijdschriften aanbieden.Stichting Leergeld foto “Stichting Leergeld is het matras onder het vangnet” (Annie Brouwer-Korf)
 
 
 
 
 
 

2012/2013 Logo VoorleesExpress

Voor de opening 2 juni 2012 en het eerste jaar was het gesteunde doel de VoorleesExpress Utrecht, die met vrijwilligers het voorleesritueel introduceert bij gezinnen met een taalachterstand.

VoorleesExpress voorlezer en kinderen
Voorlezer en kinderen

 
 
 
 

Het bestuur van de Stichting Letters van Utrecht zal regelmatig het beleid herzien en verschillende goede doelen rond behoud en bevordering van beschaving steunen en onder de aandacht brengen.

 
  
 
English:

The Letters of Utrecht are a long term project dedicated to the benefit of future people. It shall operate entirely ‘not for profit’. Part of the income and all profit shall be donated to good causes developing civilization and making it last.

Since 2016: see Dutch version above.

2014/2015 Taal doet meer logo

In the third year (Juni 2014 – May 2015) the supported good cause was the Foundation Taal doet meer. With more than 300 volunteers, Taal doet meer (“Language does more”) helps Utrechters to participate in public life. Learning the Dutch language is the basis of their work. Language is necessary to find a job, talk to the teacher of your children, visit the doctor, or do your homework. Volunteers provide language coaching and encourage activity of men and women who did not learn Dutch when they were young. Other volunteers support homework of students who find school difficult. The work helps all concerned, the participants learn about the Dutch language and society. Students achieve more at school. Volunteers get a broader view, develop social skills and contribute to understanding and cohesion in the society of Utrecht. The contribution of Letters of Utrecht (every week at least 10 Euro, total 520 Euro) will support Taal doet meer in its work e.g., to make ten excursions possible: volunteers take students who are motivated but face difficult circumstances on excursions to e.g., parliament of museums. An excursion costs on average about € 50,-.

 
 
 
 
 
 

2013/2014Stichting Leergeld Utrecht

In the second year (June 2013 – May 2014) the supported good cause was the Stichting (Foundation) Leergeld Utrecht. Its mission is to prevent the social marginalization of children from families with minimal financial means. Stichting Leergeld foto“Stichting Leergeld is the matress below the social safety net” (Annie Brouwer-Korf)

 
 
 
 
 
 

2012/2013Logo VoorleesExpress

In the first year since the opening June 2, 2012, the supported good cause was the VoorleesExpress Utrecht, which brings together volunteers and (usually immigrant) families with a language disadvantage to introduce a ritual of reading to the children.

VoorleesExpress voorlezer en kinderen
Reading to children, promoting a love of learning

 
 
 
 

The board of the foundation Letters van Utrecht shall review the policy regularly to support and bring to attention various good causes working for a better and lasting civilization.